Conditions générales (CG) de SMART SERVICES SPRL.

 1.  Aanvaarding van onze voorwaarden. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als aanvaard door onze klant nu en voor de toekomst, zelfs indien in tegenstelling met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen enkel geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst al dan niet impliciet want/of stilzwijgend zouden aanvaard hebben, zonder te protesteren tegen bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkwaardige bepalingen van onze klant. Wanneer er bijzondere voorwaarden werden overeengekomen, blijven verder al onze andere voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, van toepassing. De klant kan kennis nemen van de AV door op de link op de website https://www.smartservices.be te klikken. Deze AV worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de AV en dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt. Bij verkoop op afstand (telefonisch, website, e-mail) worden deze AV meegestuurd als link in de antwoordmails. De klant in deze AV is zowel de (tussen)persoon als de instantie die ons het toestel toevertrouwt als de eigenaar/eindconsument. De klant gaat ermee akkoord dat SMART SERVICES de diagnosemethodes en –instrumenten van de fabrikant gebruikt en aan deze laatste de resultaten van de diagnoses meedeelt. Bij het binnenbrengen van een toestel, het bestellen van goederen heeft de klant de mogelijkheid om, waar door hem gewenst, het onderscheid te maken tussen verschillende partijen (afzender, eigenaar, partij aan wie dient gefactureerd en waar dient afgeleverd). De meest gerede partij zal SMART SERVICES onverwijld informeren van wijzigingen hierin of van andere gegevens (benaming, contactgegevens, rechtspersoonlijkheid, BTW-nr en van veranderingen in de bedrijfsvoering in dan wel de zeggenschap over haar onderneming).
 2. Offertes, bestekken, bestellingen en prijzen. Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanduiding verschaft en binden zij ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Zij betreffen te herstellen toestellen of goederen geleverd in onze werkplaatsen/ateliers, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant. De genoteerde prijzen zijn steeds in EUR en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor een herstelling buiten garantie wordt steeds een bestek gemaakt. Het bestek is steeds onder voorbehoud van verborgen defecten die zich pas nadien manifesteren. Hiervoor zal zo nodig een nieuw bestek worden opgemaakt. SMART SERVICES is in geen geval aansprakelijk voor het vaststellen van bijkomende defecten en/of voor defecten die door de klant niet gemeld werden bij het aanbieden van het toestel. De aanvaarding van het bestek/de offerte gebeurt door het voor akkoord handgetekend bestek terug te bezorgen aan SMART SERVICES (per post, per fax, gescand per mail). Aanvaarden van het bestek per email zal in voorkomend geval dezelfde waarde hebben als een aanvaarding via handgetekend. Bij niet aanvaarden van de voorgestelde reparatie zullen steeds de analysekosten aangerekend worden. Deze kosten worden niet aangerekend wanneer de herstelling wordt aanvaard. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bewijsstukken te leveren dat de garantie van toepassing is. Alles wat niet onder deze garantie valt zal worden aangerekend. Tenzij anders vermeld is een bestek geldig gedurende 10 dagen. SMART SERVICES gaat ervan uit dat de klant zijn toestel niet wenst te laten herstellen en niet wenst te recupereren indien hij binnen de 30 dagen, nadat hij hiertoe werd verzocht, geen andere keuze meedeelt. In voorkomend geval wordt het toestel door SMART SERVICES gerecycleerd. De desgevallende analysekosten blijven te betalen door de klant. Onze bemiddelaars en vertegenwoordigers hebben geen enkel recht de vennootschap te binden. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van SMART SERVICES binden SMART SERVICES niet, dan nadat en voor zover zij door SMART SERVICES zijn aanvaard op de hiervoor voorgeschreven wijze. Ook hun offertes moeten bijgevolg bevestigd worden door de hoofdzetel. Wij behouden ons het recht voor om zonder enige kosten van iedere bestelling af te zien, waarvoor wij zulke bevestiging niet zouden gegeven hebben, zonder dat dergelijke weigering aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. Geen bestelling kan worden gewijzigd of geannuleerd zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord van SMART SERVICES. De uitvoering van nieuwe bestellingen kan zonder enige vormvereiste opgeschort of geweigerd worden indien voorgaande facturen onbetaald zijn gebleven of niet vereffend werden voor de voorziene vervaldag, welke weigering of opschorting geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in hoofde van SMART SERVICES kan doen ontstaan.
 3. Leveringen – Leveringstermijnen. De te herstellen of herstelde toestellen en goederen zijn steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of ‘franco’ levering. Overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van onze transporteurs en in ieder geval zal de klant moeten betalen vooraleer de levering in gesloten toestand te ontvangen. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, worden afzonderlijk gefactureerd en zijn afzonderlijk betaalbaar. De leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Zonder tegenbericht kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op boete, schadevergoeding, nietigverklaring of verbreking van een bestelling. De klant verbindt er zich toe om de te herstellen of herstelde toestellen en goederen in ontvangst te nemen op de door SMART SERVICES vastgestelde data. Indien niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen, dan mogen de te herstellen of herstelde toestellen en goederen daar op kosten en voor risico van de klant gelost en achtergelaten worden, in rechtsgeldige uitvoering van het contract. Indien de klant, nadat hij hiertoe werd verzocht, niet binnen de 30 dagen zijn keuze m.b.t. de leveringswijze meedeelt, gaat SMART SERVICES ervan uit dat de klant zijn toestel niet wenst te recupereren. Indien een (hersteld) toestel of goederen worden afgehaald door een persoon die niet in het bezit is van de geldige ontvangstbon dan zal deze persoon een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid dienen in te vullen en hieraan een copie van zijn/haar ID-kaart dienen toe te voegen. Indien de klant SMART SERVICES meedeelt zijn toestel te zullen afhalen of laten afhalen, doch dit niet doet binnen de 8 weken die hierop volgen, gaat SMART SERVICES ervan uit dat de klant zijn toestel niet wenst te recupereren. In voorkomende gevallen wordt het toestel door SMART SERVICES gerecycleerd. De herstelling- en/of analysekosten blijven verschuldigd door de klant. SMART SERVICES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht of levering ten gevolge van overmacht, o.a., doch niet beperkt tot, door uitputting van de onderdelen (t.g.v. niet-levering), ongeval, brand bij SMART SERVICES of bij haar leveranciers, onbeschikbaarheid van de daartoe aangewezen aangestelden of bedienden. SMART SERVICES is niet verplicht het onvoorzienbare van die omstandigheid te bewijzen.
 4. Voorschotten. Het voorschot door de koper betaald, komt in mindering op de bestel/bestekprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen der partijen zou toelaten van het contract af te zien.
 5. Betalingen. Alle kosten waaronder de bestek-, analyse- en herstellingkosten, zijn betaalbaar zonder korting bij levering op de maatschappelijke zetel van SMART SERVICES, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten zijn contant betaalbaar bij ontvangst van de te herstellen of herstelde toestellen en goederen : bancontact, cash of voorafgaandelijke aan afhaling op onze rekening ontvangen overschrijving, tegen rembours bij levering. Bij betaling met bancontact kan een extra administratieve kost aangerekend worden van 1,00 EUR. Bij gebrek van betaling op de vervaldag zal de schuld van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met 15 % tenzij de reële kosten hoger liggen en dit met een minimum van 70,00 EUR; dit alles zonder afstand te doen van desgevallende rechtsplegingvergoeding. Daarenboven zullen van rechtswege en zonder formele ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur tot volledige betaling verwijlintresten worden aangerekend ten belope van 12 % per jaar (een aangevatte maand is een volledige maand). De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering van betaling van de geleverde te herstellen of herstelde toestellen en goederen niet rechtvaardigen. De betaling van facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling. Het recht van de klant om zich op verrekening of opschorting te beroepen is uitgesloten. Voor een herfacturatie op een andere klant (firma of particulier) of wijziging van andere facturatiegegevens dan deze waarop het toestel werd ingeschreven of bestelling geplaatst, wordt een administratieve kost van 25€ excl.
  BTW aangerekend. Er zal enkel geherfactureerd worden aan die andere of gewijzigde klant nadat deze effectief de betaling van de initiële factuur en de bijkomende administratieve kost van 25€ excl. BTW heeft uitgevoerd.
  Indien dit niet gebeurt blijft de factuur schuldig bij de ‘initiële’ klant.
 6. Waarborgen. De waarborg geleverd door SMART SERVICES is de waarborg geleverd door de fabrikant of de invoerder/verdeler. De verplaatsingskosten zijn nooit inbegrepen (ook niet onder waarborg) tenzij uitdrukkelijk anders voorzien door de fabrikant of invoerder/verdeler. Bij herstellingen buiten waarborg is er geen waarborg op de herstelling, wel op de onderdelen zoals bepaald door de fabrikant of de invoerder/verdeler. In het geval de klant zelf de onderdelen verwerkt zal hij zelf aansprakelijk zijn om de waarborg m.b.t. het onderdeel te laten gelden t.a.v. de fabrikant of de invoerder/verdeler. In geval een door de fabrikant of invoerder/verdeler geleverd onderdeel defect blijkt bij een tussenkomst ter plaatse en er nadien nog tussenkomsten noodzakelijk zijn, dan zullen de kosten hiervan door SMART SERVICES aan de klant worden aangerekend. De klant zal zelf aansprakelijk zijn om, desgevallend, deze kost te verhalen t.a.v. de fabrikant of de invoerder/verdeler. Alle software-producten worden aan de klant in licentie gegeven in de staat waarin zij zich bevinden en SMART SERVICES waarborgt uitdrukkelijk noch stilzwijgend hun kwaliteit, hun prestaties of hun vermogen om te voldoen aan enige bijzondere toepassing.
 7. Software en onderdelen. De software-producten die aan de klant worden geleverd, worden uitsluitend in licentie gegeven voor exclusief gebruik. Zij blijven uitsluitend eigendom van SMART SERVICES of van de ontwikkelaar van de software. Zij kunnen door de klant slechts gebruikt worden overeenkomstig de richtlijnen, die hem door SMART SERVICES worden verstrekt, meer bepaald via documentatie of de gebruikslicentie die samen met dit product geleverd wordt.
  De software-producten kunnen niet aan derden worden overgemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMART SERVICES. De softwareproducten, evenals de documentatie en handleidingen die erbij horen, mogen geheel noch gedeeltelijk gereproduceerd, gekopieerd, vertaald in een andere taal, aangepast, gewijzigd of samengevat worden door de klant, noch medegedeeld worden aan derden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van SMART SERVICES. De wijze van vervaardigen, oplevering, acceptatie, wijzigingen, meerwerk en de garantievoorwaarden van maatwerkprogrammatuur zijn deze zoals vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst voor maatwerkprogrammatuur. Met betrekking tot de onderdelen is SMART SERVICES onderworpen aan de regels en procedures opgelegd door de constructeurs. De onderdelen die bij de dienstverlening worden gebruikt worden aangeleverd door de constructeur (rechtstreeks of onrechtstreeks), ze zijn nieuw of door de constructeur herwerkt en met garantie geleverd (zie punt 6). In regel zullen de te vervangen onderdelen door SMART SERVICES worden meegenomen om te worden ingeleverd of vernietigd overeenstemmend de regels van de constructeurs. Uitzonderingen hierop zullen telkens individueel het voorwerp uitmaken van een specifieke en expliciete vraag en akkoord en kunnen desgevallend een meerprijs tot gevolg hebben.
 8. Aansprakelijkheid. SMART SERVICES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van de producten, onder meer de schade die zou kunnen veroorzaakt worden door een materiaaldefect of fabricagefout van het materiaal of haar samenstelling of door het onvermogen om te voldoen aan een bepaalde toepassing. SMART SERVICES zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een onrechtstreekse schade, zoals inkomstderving, verlies van cliënteel of van gegevens. De klant wordt verondersteld een back-up te hebben genomen van zijn gegevens. SMART SERVICES is slechts aansprakelijk voor directe (personen/of zaak) schade geleden door de klant, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan SMART SERVICES toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat alleen in aanmerking komt voor vergoeding die directe (persoon- en/of zaak)schade waartegen SMART SERVICES verzekerd is, dan wel redelijkerwijs – gezien de in de branche geldende gebruiken – verzekerd had behoren te zijn. Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen: SMART SERVICES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of wijziging van data en/of gegevens van de klant, ongeacht hoe dit verlies, deze beschadiging en/of deze wijziging veroorzaakt is.
  Indirecte schade, door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Directe en/of indirecte schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. De door SMART SERVICES te vergoeden schade wordt gematigd indien de hoofdsom gering is in verhouding tot de omvang van de door klant geleden schade. De door SMART SERVICES te vergoeden directe (persoon- en zaak)schade bedraagt nimmer meer dan het bedrag van de hoofdsom van de betreffende levering. SMART SERVICES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij klant en/of derden ontstaan, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de vermachtstoestand aan de zijde van SMART SERVICES. De prestaties waartoe SMART SERVICES zich verbindt houden een middelenverbintenis in en kunnen ze bijgevolg nooit beschouwd worden als resultaatverbintenissen.
 9. Persoonlijke levenssfeer. SMART SERVICES hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de klanten. De gegevens die de klant ons ter beschikking stelt worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te
  maken van dit recht, richt U zich tot SMART SERVICES cvba op volgend e-mailadres: info@arcict.com Alleen al door het feit dat de klant zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant SMART SERVICES cvba om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. (klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit). Ingeval van gebruik van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt u het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. SMART SERVICES cvba zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw persoonlijke gegevens en de gegevens op de toestellen die ons voor herstelling worden toevertrouwd te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor de Apple producten verwijzen we tevens naar hun privacybeleid http://www.apple.com/legal/privacy. Wij verwijzen in dit verband ook naar punt 8. Aansprakelijkheid.
 10. Eigendomsvoorbehoud. Het risico van de te herstellen en herstelde toestellen en verkochte goederen en prestaties gaat over op de klant op het moment van het inladen voor verzending of aanvaarding bij afhaling. De
  eigendom van de door de SMART SERVICES ervan gaat pas over op de klant na volledige betaling door betrokkene van de prijs evenals de eventuele verwijlintresten en verhogingen. Dit geldt tevens voor de in huur of bruikleen ter beschikking gestelde toestellen.
 11. Klachten. Alle klachten dienen ons behoorlijk gestaafd per aangetekende brief te bereiken, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uiterlijk acht dagen na de levering. Een klacht kan door de klant niet ingeroepen worden om de betaling van een factuur uit te stellen of te weigeren.
 12. Bevel tot inlichtingen conform art. 88 quater Sv. Indien SMART SERVICES bij wege van een van haar bestuurders, aangestelden, onderaannemers of op welke wijze ook bij bevel tot inlichtingen conform art. 88 quater Sv. is gehouden op te treden, dan is de klant, die rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet exclusief dan wel in samenloop met derden, aanleiding heeft gegeven tot voormelde onderzoeksmaatregel gehouden tot vergoeding van al de schade hierdoor door SMART SERVICES geleden en dit met een minimum van 1.240,00 EUR per aangevatte werkdag van maximaal 8 uren, tenzij SMART SERVICES het bewijs levert van een hogere effectief geleden schade, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, in welk geval de voornoemde klant gehouden is tot integrale schadevergoeding.
 13. Verzaking en nietigheidclausule. Het feit dat SMART SERVICES afziet van de toepassing van één of een deel van een van onderhavige AV, mag nooit beschouwd worden als een verzaking om er zich alsnog later op te beroepen.
  De nietigheid van een clausule van deze overeenkomst/AV brengt niet de nietigheid van deze overeenkomst/AV mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard en die het beoogde doel van deze clausule in economisch opzicht het dichtst benadert.
 14. Rechtsbevoegdheid. Alle geschillen en betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.